Tiêu chuẩn nước uống trực tiếp của Bộ Y Tế

Tiêu chuẩn nước ăn uống của bộ y tế

Thông tư số:  04/2009/TT – BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009 do Cục Y tế dự phòng kết hợp Môi trường biên soạn và được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành áp dụng tiêu chuẩn nước đảm bảo tiêu chuẩn nước uống.

Quy chuẩn được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình khai thác, kinh doanh nước ăn uống, bao gồm cả các cơ sở cấp nước tập trung dùng cho mục đích sinh hoạt có công suất từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên (sau đây gọi tắt là cơ sở cung cấp nước). Nước uống phải đảm bảo tiêu chuẩn nước uống do bộ Y tế quy định Trong tiêu chuẩn nước uống, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Chỉ tiêu cảm quan là những yếu tố về màu sắc, mùi vị có thể cảm nhận được bằng các giác quan của con người.

2. AOAC là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Association of Official Analytical Chemists có nghĩa là Hiệp hội các nhà hoá phân tích chính thống.

3. SMEWW là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water có nghĩa là Các phương pháp chuẩn xét nghiệm nước và nước thải.

 4. US EPA là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh United States Environmental Protection Agency có nghĩa là Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ.

 5. TCU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh True Color Unit có nghĩa là đơn vị đo màu sắc.

 6. NTU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Nephelometric Turbidity Unit có nghĩa là đơn vị đo độ đục.

 7. pCi/l là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Picocuri per litre có nghĩa là đơn vị đo phóng xạ. Bảng giới hạn các chỉ tiêu chất lượng trong tiêu chuẩn nước uống:

>> Xem thêm sản phẩm máy lọc nước gia đình tốt nhất tại Geyser Việt Nam

TIÊU CHUẨN VỆ SINH NƯỚC ĂN UỐNG

(Ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế
số 1329/  2002/BYT/QÐ ngày 18 / 4 /2002)

A. Giải thích thuật ngữ:

 –  Nước ăn uống dùng trong tiêu chuẩn này là nước dùng cho ăn uống, chế biến thực phẩm, nước từ các nhà máy nước ở khu vực đô thị cấp cho ăn uống và sinh hoạt.

–   Chỉ tiêu cảm quan là những chỉ tiêu ảnh hưởng đến tính chất cảm quan của nước, khi vượt quá ngưỡng giới hạn gây khó chịu cho người sử dụng nước.
 

B. Phạm vi điều chỉnh:

Nước dùng để ăn uống, nước dùng cho các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, nước cấp theo hệ thống đường ống từ các nhà máy nước ở khu vực đô thị, nước cấp theo hệ thống đường ống từ các trạm cấp nước tập trung cho 500 người trở lên.
 

C. Ðối tượng áp dụng: 

Các nhà máy nước, cơ sở cấp nước cho ăn uống sinh hoạt, cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm.

Khuyến khích các trạm cấp nước tập trung quy mô nhỏ cho dưới 500 người và các nguồn cấp nước sinh hoạt đơn lẻ áp dụng tiêu chuẩn này.
 

D. Bảng tiêu chuẩn:

STTTên chỉ tiêuÐơn  vịGiới hạn tối đaPhương pháp thửMức độ giám sát
IChỉ tiêu cảm quan và thành phần vô cơ
1.      Màu sắc (a)TCU15TCVN 6185-1996(ISO 7887-1985) A
2.  Mùi vị (a) Không có  mùi, Vị lạ Cảm quan A
3. Ðộ đục (a)NTU2(ISO 7027 – 1990)TCVN 6184- 1996A
4.    pH (a) 6,5-8,5AOAC hoặc SMEWWA
5.  Ðộ cứng (a)mg/l300TCVN 6224 – 1996A
6.   Tổng chất rắn hoà tan (TDS) (a)mg/l1000TCVN 6053 –1995(ISO 9696 –1992)B
7.  Hàm lượng nhôm (a)mg/l0,2ISO 12020 – 1997B
8.   Hàm lượng Amoni, tính theo NH4+ (a)mg/l1,5TCVN 5988 – 1995(ISO 5664  1984)B
9.  Hàm lượng Antimonmg/l0,005AOAC hoặc SMEWWC
10.    Hàm lượng Asenmg/l0,01TCVN 6182 – 1996(ISO 6595 –1982)B
11. Hàm lượng Barimg/l0,7AOAC hoặc SMEWWC
12.  Hàm lượng Bo tính chung cho cả Borat và Axit boric mg/l 0,3 ISO 9390 – 1990 C
13.    Hàm lượng Cadimimg/l0,003TCVN6197 – 1996(ISO 5961-1994)C
14.    Hàm lượng Clorua (a)mg/l250TCVN6194 – 1996(ISO 9297- 1989)A
15.    Hàm lượng Crommg/l0,05TCVN 6222 – 1996(ISO 9174 – 1990)C
16.    Hàm lượng Ðồng (Cu) (a)mg/l2(ISO 8288 – 1986)TCVN 6193- 1996C
17.    Hàm lượng Xianuamg/l0,07TCVN6181 – 1996(ISO 6703/1-1984)C
18.    Hàm lượng Floruamg/l0,7 – 1,5TCVN 6195- 1996(ISO10359/1-1992)B
19.    Hàm lượng Hydro sunfua (a)mg/l0,05ISO10530-1992B
20. Hàm lượng Sắt (a)mg/l0,5TCVN 6177-1996 (ISO 6332-1988)A
21.  Hàm lượng Chìmg/l0,01TCVN 6193- 1996 (ISO 8286-1986)B
22.    Hàm lượng Manganmg/l0,5TCVN 6002- 1995 (ISO 6333 – 1986) A
23.    Hàm lượng Thuỷ ngân.mg/l0,001TCVN 5991-1995 (ISO 5666/1-1983 ¸ ISO 5666/3 -1983) B
24.  Hàm lượng Molybden mg/l0,07AOAC hoặc SMEWWC
25.    Hàm lượng Nikenmg/l0,02TCVN 6180 -1996 (ISO8288-1986) C
26.    Hàm lượng Nitratmg/l50 (b)TCVN 6180- 1996(ISO 7890-1988) A
27. Hàm lượng Nitritmg/l3 (b)TCVN 6178- 1996 (ISO 6777-1984)A
28.  Hàm lượng Selenmg/l0,01TCVN 6183-1996 (ISO 9964-1-1993)C
29.    Hàm lượng Natrimg/l200TCVN 6196-1996  (ISO 9964/1-1993)B
30. Hàm lượng Sunphát (a)mg/l250TCVN 6200 -1996(ISO9280 -1990)A
31. Hàm lượng kẽm (a)mg/l3TCVN 6193 -1996 (ISO8288-1989)C
32.  Ðộ ô xy hoámg/l2Chuẩn độ bằng KMnO4A

Giải thích:

1.       A: Bao gồm những chỉ tiêu sẽ được kiểm tra thường xuyên, có tần suất kiểm tra 1 tuần (đối với nhà máy nước) hoặc một tháng (đối với cơ quan Y tế cấp tỉnh, huyện). Những chỉ tiêu này là những chỉ tiêu chịu sự biến động của thời tiết và các cơ quan cấp nước cũng như các trung tâm YTDP tỉnh thành phố làm được. Việc giám sát chất lượng nước theo các chỉ tiêu này giúp cho việc theo dõi quá trình xử lý nước của trạm cấp nước để có biện pháp khắc phục kịp thời.

2.       B: bao gồm các chỉ tiêu cần có trang thiết bị khá đắt tiền và ít biến động theo thời tiết hơn. Tuy nhiên đây là những chỉ tiêu rất cơ bản để đánh giá chất lượng nước. Các chỉ tiêu này cần được kiểm tra trước khi đưa nguồn nước vào sử dụng và thường kỳ mỗi năm một lần (hoặc khi có yêu cầu đặc biệt) đồng thời với 1 đợt kiểm tra các chỉ tiêu theo chế độ A bởi cơ quan y tế địa phương hoặc khu vực.

3.       C: đây là những chỉ tiêu cần có trang thiết bị hiện đại đắt tiền, chỉ có thể xét nghiệm được bởi các Viện Trung ương, Viện Khu vực hoặc một số trung tâm YTDP tỉnh thành phố. Các chỉ tiêu này nên kiểm tra hai năm một lần (nếu có điều kiện) hoặc khi có yêu cầu đặc biệt bởi cơ quan y tế Trung ương hoặc khu vực.

4.       AOAC: Viết tắt của Association of Official Analytical Chemists (Hiệp hội các nhà hoá phân tích chính thống).

SMEWW: Viết tắt của Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water (Các phương pháp chuẩn xét nghiệm nước và nước thải) của Cơ quan Y tế Công cộng Hoa kỳ xuất bản.

Do Việt Nam chưa xây dựng được phương pháp xét nghiệm cho các chỉ tiêu này do đó đề nghị các phòng xét nghiệm nước sử dụng các phương pháp của các tổ chức này.

(a)    Chỉ tiêu cảm quan.

(b)  Khi có mặt cả hai chất Nitrit và Nitrat trong nước ăn uống thì tổng tỉ lệ nồng độ của mỗi chất so với giới hạn tối đa của chúng không lớn hơn 1 (Xem công thức sau).

                                    Cnitrat /GHTÐ nitrat  +  Cnitrit/GHTÐnitrit <  1

                                    C:            nồng độ đo được

                                    GHTÐ: giới hạn tối đa theo theo quy định trong tiêu chuẩn này
 

E. Tần suất và vị trí lấy mẫu

Chế độ kiểm traTần suất lấy mẫuVị trí lấy mẫu
A– 2 mẫu/ tháng/5.000 dân – Trên 100 000 dân: 1 mẫu/ 100 000 dân + 10 mẫu bổ sung– 1 mẫu tại bể chứa sau xử lý và 1 mẫu tại vòi sử dụng- 1 mẫu tại bể chứa sau xử lý và số mẫu còn lại tại vòi sử dụng chia theo các nhánh cấp nước.
B– 1 mẫu khi bắt đầu đưa nguồn nước vào sử dụng-  2 mẫu/năm/5.000 dân – Trên 100 000 dân: 1 mẫu/ 100 000 dân + 10 mẫu bổ sung– Tại nguồn nước – 1 mẫu tại bể chứa sau xử lývà 1 mẫu tại vòi sử dụng- 1 mẫu tại bể chứa sau xử lý và số mẫu còn lại tại vòi sử dụng chia theo các nhánh cấp nước.
CKhi có yêu cầuTheo yêu cầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *